Regulamin świadczenia usług - AdWise
menu

Regulamin Świadczenia Usług Marketingowych

 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowane są następujące definicje:

 1. REGULAMIN – niniejszy zbiór zapisów regulujących kwestie dotyczące świadczenia Usług Marketingowych.
 2. USŁUGI MARKETINGOWE – ogół działań związanych z doradztwem, wsparciem, nadzorem personelu Zamawiającego w zakresie dotyczącym działań marketingowych. W zależności od szczegółowych uzgodnień Stron mogą obejmować między innymi: doradztwo marketingowe, w tym wypracowanie lejka marketingowego, realizacja płatnych kampanii marketingowych, usługa pozycjonowania stron internetowych, prowadzenie profili w social media, utworzenie identyfikację wizualnej, utworzenie strony internetowej.
 3. WYKONAWCA – SELLWISE SZYMON NEGACZ Spółka Komandytowa z siedzibą pod adresem: Piwna 10, 44-100 Gliwice,
 4. ZAMAWIAJĄCY – osoba fizyczna lub prawna zamawiająca usługę.
 5. UCZESTNIK – Zamawiający bądź osoba wyznaczona przez niego do wzięcia udziału w projekcie/szkoleniu.
 6. UMOWA – porozumienie zawarte pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą przy zachowaniu minimum trzech, niezbędnych warunków, tj. zapoznaniem się Zamawiającego z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego warunków, zapłatą zaliczki – 100% wartości Usługi przy rezerwacji terminu lub zapłatą wynagrodzenia na podstawie faktury lub podpisanego dokumentu Zamówienia oraz uzgodnieniem aspektów logistycznych dotyczących Usługi, przez co rozumiemy: zaakceptowany przez obie Strony Umowy termin i miejsce realizacji Usługi.

   2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany „Regulaminem”, określa warunki świadczenia Usług Marketingowych, warunki zawierania umów, a także procedury postępowania reklamacyjnego. Wykonawcą Usług Marketingowych jest SELLWISE SZYMON NEGACZ Spółka Komandytowa z siedzibą pod adresem: Piwna 10, 44-100 Gliwice, NIP 6312699869, REGON
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Wykonawca. Podanie danych jest dobrowolne, a Zamawiającym i Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu do powierzonych danych osobowych oraz ich aktualizacji i poprawiania, a także żądania do ich usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie informacje znajdujące się pod adresem adwise.pl nie stanowią oferty w myśl art. 66 KC.

3. Warunki współpracy i płatności

 1. Po ustaleniu terminu rozpoczęcia świadczenia usług marketingowych, zostanie wystawiona faktura pro forma na 100% wartości Usługi wraz z dodatkowymi opłatami, zgodnie z ustaleniami obu Stron.
 2. Gwarancją rezerwacji terminu rozpoczęcia realizacji Usługi jest opłacenie faktury, o której mowa w punkcie powyżej, w terminie do 7 dni kalendarzowych liczonych od daty wystawienia faktury, najpóźniej na dwa dni przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji Usługi.
 3. Przyjmując ofertę Wykonawcy i dokonując wpłaty Zamawiający akceptuje zasady i warunki rezygnacji z Usługi i zwrotu wpłaconych kwot określonych poniżej.
  1. nie później niż na 21 dni kalendarzowych przed umówionym terminem rozpoczęcia realizacji Usługi, Zamawiającemu przysługuje zwrot pełnej wpłaconej kwoty wynagrodzenia;
  2. nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed umówionym terminem rozpoczęcia realizacji Usługi, Zamawiającemu przysługuje zwrot połowy wpłaconej kwoty wynagrodzenia;
  3. później niż 7 dni kalendarzowych przed umówionym terminem rozpoczęcia realizacji Usługi, Zamawiającemu nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty wynagrodzenia.
 4. Przyczyny rezygnacji z zamówionej Usługi lub zmiany jej terminu nie mają wpływu na zasady określone w punkcie 3.
 5. Kwoty zatrzymanego wynagrodzenia z tytułu odwołania terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi stanowią wynagrodzenie Wykonawcy za pozostanie w gotowości do świadczenia Usługi w pierwotnym terminie.
 6. Wszelkie korekty należnego wynagrodzenia oraz kosztów dodatkowych zostaną objęte odpowiednimi dokumentami księgowymi.
 7. Zamawiającemu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty wynagrodzenia w pełnej wysokości, w przypadku:
  1. rezygnacji z wykonania Usługi przez Wykonawcę,
  2. zaproponowania przez Wykonawcę zmiany terminu wykonania Usługi i braku akceptacji tego terminu przez Zamawiającego.
 8. Komunikacja związana z odwołaniem lub zmianą terminów usług dla swej ważności wymaga komunikacji e-mail lub telefonicznej z opiekunem Zamawiającego.

4. Zobowiązania Stron

 1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Usługi przy zachowaniu najwyższej staranności oraz działać zawsze w najlepiej pojętym interesie Zamawiającego i jego klientów zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu i uzgodnieniami szczegółowymi.
 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za Usługę, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i w zgodzie z ustaleniami szczegółowymi.

5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdy Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usług w terminie czternastu dni roboczych od daty realizacji Usługi.
 2. Reklamacje Usług należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora wskazany w niniejszym Regulaminie bądź w formie elektronicznej, wysyłając zgłoszenie na adres mskowron@sellwise.pl.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko/nazwę Zmawiającego,
  2. adres siedziby Zamawiającego,
  3. przedmiot reklamacji (nazwa Usługi, termin i miejsce realizacji),
  4. uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,
  5. oczekiwania Zamawiającego wobec Wykonawcy.
 4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu czternastu dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających, czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
 5. Po otrzymaniu zgłoszenia w formie elektronicznej, Wykonawca potwierdzi ten fakt w wiadomości zwrotnej.
 6. Wykonawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich informacji wskazanych w pkt. 3 niniejszego paragrafu, to Wykonawca wyznaczy Zamawiającemu siedmiodniowy termin na złożenie poprawnego zgłoszenia reklamacyjnego.

6. Majątkowe Prawa Autorskie

 1. Wykonawca oświadcza, że Usługi zostaną wykonane osobiście i przysługuje mu do nich wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe). Wykonawca przenosi na Zleceniodawcę majątkowe prawa autorskie do utworzonych w ramach zrealizowanych Usług dzieł we wszelkich formach i zakresach eksploatacji na zasadach określonych w Umowie zawartej pomiędzy Stronami.

7. Postanowienia końcowe

 1. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka Prywatności, znajdująca się pod adresem: https://adwise.pl/polityka-prywatnosci/.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Wykonawcy i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
 3. Wszelkie spory wynikłe między Wykonawcą a Zamawiającym związane z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu Strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze przyjaznych negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.
 4. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Wykonawca ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich publikacji w Witrynie.